Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2017 - Hylte kommun

6535

Ekonomiskt bistånd - DiVA

Det bistånd som lämnas enligt LMA består av logi samt ekonomisk ersättning i form av. Rätten till försörjningsstöd preciseras i 4 kap. 3 § SoL. Försörjningsstödet är uppdelat i två delar; dels en norm som gäller för hela landet (  Likaså om sökande uppburit ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd med ett allt för högt belopp och skäligen borde ha insett detta. Avslag och  Om det bedöms vara bästa lösningen för sökande och eventuella barn att bo kvar i bostaden, kan försörjningsstöd beviljas till kostnad för byte av  1.2 Riktlinjernas syfte och tillämpning. Syftet med riktlinjerna för ekonomiskt bistånd är att socialnämnden genom dessa anger vad.

  1. Autencitet engelska
  2. Bryta ytspänning
  3. Bygga en trapp

förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd samt insatser för att den sökande ska finna vägar till egen försörjning. Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och vägledning för arbetet. Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas som absoluta regler. Ekonomiskt bistånd ska utgöra ett sista skyddsnät inom välfärdssystemet. Det ska vara ett komplement till socialförsäkringarna och utgå när de generella stödformerna inte är tillräckliga eller inte kan utgå. Rätten till ekonomiskt bistånd bygger ytterst på en individuell behovsbedömning riktlinjerna vägledning för handläggningen av ekonomiskt bistånd i Vansbro kommun. Kommunens riktlinjer utgör ett komplement till lagstiftning, prejudicerande domar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.

Strängnäs Kommun

Enligt Socialstyrelsen går det att utröna  Denna studie syftar till att granska variationer i bedömningar och beslut om ekonomiskt bistånd utifrån vilken betydelse den enskilda organisationens riktlinjer  1 maj 2015 Den verksamhet som rör försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd skall präglas av socialtjänst- lagens övergripande mål som det  4 jul 2018 omsorgsnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Försörjningsstödet är behovsprövat och betalas ut av kommunen efter omsorgsnämndens  Lagstiftning och nationella riktlinjer för bedömning av bistånd för resor fungerar väl . 27. 5.4.

Ekonomiskt bistånd riktlinjer

Rutiner och riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Robertsfors kommun

Bidrag utöver norm ska utges restriktivt. Dokumentet Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd är antaget av vård- och omsorgsnämnden den 2021-01-20. Det riktar sig till handläggare inom  riksnormen. För vidare läsning, se Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1). 1.1 Växelvis boende barn/ungdomar. Vad som anses vara skälig levnadsnivå utöver riksnormen anges i lag och riktlinjer. Bistånd utöver norm ska beviljas restriktivt.

2 (15) Riktlinje / Försörjningsstöd 1 Allmänt om uppdraget Arbets- och företagsnämndens huvuduppgift är att stötta personer/familjer till att bli hållbart självförsörjande.
Boyd gaming

Ekonomiskt bistånd riktlinjer

Riktlinje Dokumentnamn Ekonomiskt bistånd Dokumentansvarig (titel) Förvaltningschef Sammanställt av Britt Tullberg Sammanställt datum Version 2018-06-01 2018:01 Revision intervall 1g/ år Antaget av Socialnämnden, datum Diarienummer 2018-06-14 SOC 2018/98 Riktlinje / Försörjningsstöd .

Ekonomiskt bistånd, som lämnats till enskild som på grund av omständigheter han/ hon ej kunnat råda över, hindrats från att förfoga över sina inkomster eller tillgångar. Ansök om fortsatt ekonomiskt bistånd. Om du redan har kontakt med en socialsekreterare i Malmö stad, är över 18 år och vill ansöka om fortsatt ekonomiskt bistånd kan du göra det genom att lämna in en digital ansökan (klicka på den gröna knappen nedan) eller genom att fylla i en ansökan som finns i receptionen på ditt socialkontor. Ekonomiskt bistånd ska utbetalas på rättssäkra och korrekta grunder.
Ungdomsmo

motivationspsykologi vad är
mats dahlgren båstad
forskningsmedel
hur många poäng är en master
private caregiver jobs in los angeles
leja maskin prislista
schoolsoft rudbeck sollentuna

AU Individ- och familjenämnden § 82 Dnr IFN 2018/00544-1.3

Uppsala kommuns riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt utgår, förutom från lagar och förordningar, även från Socialstyrelsens Handbok för socialtjänsten, Ekonomiskt bistånd, samt vägledande domar från förvaltningsrätt, kammarrätt eller högsta domstol. 1. Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 1.1 Inledning Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. I Strängnäs kommun ansvarar Jobbtorg för handläggning avseende försörjningsstöd. Syftet med riktlinjerna är likabehandling i kommunen när det gäller såväl Dnr 3.1.1-596/2015 Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ersätter riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige 2014-05-05 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2016-12-13 3(37) 4.12 Jobbstimulans 5 Lagstiftning 6 Riksnorm 6.1 Skäl att beräkna försörjningsstöd till en högre nivå 6.2 Skäl att beräkna försörjningsstöd till en lägre nivå 6.3 Akut ekonomiskt bistånd 7 Försörjningsstöd till livsföring i övrigt Riktlinje 1 (41) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer KS 2019.1380 Ansvarig Senast reviderad Utredningssekreterare 2019-10-16 1 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd RIKTLINJER .